Yeniçeriler

Yeniçeriler

Yeniçeri Ocağının Subayları

Yeniçeri ocağında bu günkü anlamda subay, astsubay ve er gibi bölümler yapmak yanlış anlamaya yol açacağından şunu ortaya koymak gerekir ki, her yeniçeri, ocağa acemi er olarak girer, özel kanunnamesinde belirtilen usullere bağlı kalarak belli yollardan geçtikten sonra kudret ve kabiliyeti oranında yükselerek en son yeniçeri ağalığına

Pençik Sistemi Nedir Kısaca

Akıncıların aldıkları Hıristiyan savaş esirlerinden beşte birinin devlete verilmesi ve bunların eğitilerek orduya alınması usulüdür. Pençik oğlanları, önceleri Gelibolu «Acemi Ocağında» gemicilik işlerinde kullanıldı. Daha sonraları belli bir ücret karşılığında Anadolu'da Türk köylülerinin yanına, Türkçe öğrenmek ve Türk gelenek

YENİÇERİLERİN BAYRAK VE NİŞANLARI

Yeniçeri ocağının en yüksek kumanda mevkilerinin, orta ve bölüklerinin bayrakları ve nişanları mevcuttur. Yeniçeri ocağına ait en yüksek bayrak; İmam-ı azam bayrağı adı verilen bayraktır. İmam-ı azam bayrağı beyaz ipekten olan bu bayrağa sırma ile iki ayeti kerime işlenmiştir.Yeniçeri ocağının Sünniliğine işaret olan İmam-ı azam bayrağı merasimlerde en önde yerini almıştır. Bu bayrağı taşıyan kişiye de bayraktar adı verilmiştir.

YENİÇERİLERİN EVLENMESİ

Yeniçeri Ocağının kuruluşundan Yavuz Sultan Selim zamanına gelinceye kadar orta ve bölük kumandanının altında kalan yeniçeri subayları ile neferler kesinlikle evlenemez ve ihtiyarlamadan sakal bırakmazlardı. Yavuz Sultan Selim'in veziriazamlarından Yunus Paşa Yunus Paşa, ikinci vezir olduğu dönemde bir gün padişaha müracaatta bulunmuştur. İhtiyar bir nefer olan kardeşinin evlenmesine müsaade almak istemiştir.

OSMANLI DEVLETİ'NDE YENİÇERİ OCAĞININ TEŞKİLATI

I. Murad zamanında yaya piyade ve atlı süvarinin yanında kurulan yeniçeri ocağı, Kapıkulu Ocakları'nın en önemlisidir. Yeniçeri ocağı teşkilat bakımından cemaat ortaları, sekban bölükleri,  ve ağa bölükleri olarak bölümlendirilmiştir. 

OSMANLI DEVLETİ'NDE YENİÇERİ OCAĞINI KALDIRMA DENEMELERİ

Yeniçeri ocağı kurulduğundan itibaren dünyadaki en güçlü askeri ocaklardan biri halini almıştır. 17'inci yüzyılda Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde ise yeniçeri ocağında bazı sıkıntılar yaşanmaya başlamıştır. Başta yeniçeri ocağının devşirme sisteminin bozulması, yeniçeri olma becerilerine sahip olmayanların bu ocağa alınmaya başlaması, yeniçerilerin gizli ve aşikar bir şekilde evlenmeye başlaması, seferlere çıkmadıklarından dolayı askerlik kabiliyetlerinin, savaş becerilerinin azalmaya başlaması, şehirde uzun süre yaşayıp savaş ganimetleri alamadıklarından dolayı askerlikten ziyade ticaret vb. diğer işlerle uğraşmaları yeniçeri ocaklarının güç kaybetmesine neden olmuştur.

OSMANLI DEVLETİ'NDE YENİÇERİ OCAĞI NASIL VE NEDEN KAPATILMIŞTIR?
Yeniçeri ocağı Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında iyi eğitim almış, akıllı, zeki, güçlü, kuvvetli ve dirayetli geçlerden oluşturulmuştur. 16 'ncı yüzyıldan itibaren padişah ve hanım sultanlara yakın yeteneksiz, iyi eğitim almamış, güçsüz ve dirayetsiz kişilerin yeniçeri ocağına alınmasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri ocaklarında bozulmalar meydana gelmeye başlamıştır.

OSMANLI DEVLETİ'NDE YENİÇERİLER VE YENİÇERİ OCAĞININ KURULMASI

Osmanlı Devleti'nde başta Hristiyan olmak üzere Müslüman olmayan, gayrimüslimlerin çocuklarına devşirme yolu ile eğitim verilerek yetiştirilen ve sonunda asker olarak görevlendirilen kişilere Yeniçeri adı verilmektedir.

Yeniçeriler Osmanlı  Devleti'nde askeri bir sınıf olup I. Murad döneminde vezir  Çandarlı Hayrettin Paşa tarafından gayrimüslim çocuklardan teşkil edilerek  kurulmuştur. Yeniçeriler, askeri teşkilatlanmada padişaha direk bağlı olan Kapıkulu Ocakları'nın piyade kısmını teşkil etmişlerdir.