Türk Edebiyatı Ders Notları AYT-YKS

Türk Edebiyatı Ders Notları AYT-YKS

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÖNEMLİ ESERLER

Şair Evlenmesi: Avrupai tarzda yazılmış ilk Türkçe tiyatro eseridir. Şinasi'nin 1859'da yazdığı bu eser, bir perdelik komedidir. Olaydan çok birtakım halk tiplerinin canlandırılmasına dayanan bir töre komedyası niteliği taşır. Tercüman-ı Ahval'de  yayımlanmıştır. Eserde, şairlik özentisi içindeki Müştak Bey'in aynı mahallede oturan iki kız kardeşten

Cumhuriyet Dönemin’de Fıkra, Deneme, Eleştiri

        Devlet desteğinin artmasına, basının ve üniversielerin gelişmesine paralel olarak inceleme, makale, fkra, deneme, eleştiri, gezi yazısı, anı, günlük gibi türlerde gelişme gisterir.Yeni Cumhuriyet'in özendirmesiyle tarih, edebiyat ve falklor araştırmaları yapılmış, bu konularda sayısız yapıt verilmiştir. Batı felsefesi ve sanatına ait önemli yapıtların tümü bu dönemde Türkçeye çevrilmiştir. Anadolu coğrafyasının yeniden keşfine girişilmiş; bu girişim, gezi yazılarının

Cumhuriyet  Dönemin’de Hikaye

   Çağdaş Türk hikayeciliğinin ilk önemli çıkışını Milli Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay yapar. Maupassant tekniğine dayanan bu gerçekçi anlayış, Yakup Kadri ile Cumhuriyet döneminde de sürer. Kurtuluş Savaşı, Anadolu gibi klasikleşmiş konuların yanı sıra, ekonomik eşitsizlik, işçi işveren ilişkileri, yalnızlık, ahlaki çöküntü gibi konular da hikayelere girer.

     Türk hikayeciliği, 1930'lu yıllarda Çehov tarzı hikayeye yönelen Memduh Şevket Esendal ve 1940'lı yıllarda öne çıkan Sait Faik Abasıyanık ile birlikte yeni bir yola girer. Olaydan çok, günlük yaşamdan

Cumhuriyet Dönemin’de Tiyatro

        Cumhuriyet döneminde devlet desteğiyle tiyatro alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Halkevleri sahnelerinde oynanmak üzere oyunlar yazılır, turneler yoluyla tiyatro Anadolu'ya açılır. Oyuncu yetiştiren Devlet Konservatuvarı'ın (1936) yanı sıra Devlet Tiyatroları da kurulur (1949). Şehir Tiyatroları'nın ve özel tiyatroların da kurulmasıyla tiyatro etkinlikleri yaygınlaşır. Birçok yazar ve şair, Muhsin Ertuğrul'un yönlendirmesiyle tiyatro türünde de denemeler yapar. Batılı modern tiyatro tekniklerinin yanı sıra geleneksel Türk tiyatro tekniklerinden de yararlanılarak yeni bir

Cumhuriyet'ten Bugüne Ünlü Romancılar

Peyami Safa: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı otobiyografik izler taşıyan romanıyla, Cumhuriyet döneminde psikolojik roman tarzının en önemli temsilcilerinden biri olmuştur.

         Edebiyat, tarih, hukuk, tıp, resim, müzik gibi alanlarda geniş bilgi birikimine sahip, bu bilgi birikimini eserlerine yansıtan, ansiklopedik bir yazardır. Romanlarının Doğu-Batı çatışması, madde ve ruh iklimleri önemli bir yer tutar.

          Server Bedii takma adıyla yazdığı çeşitli polisiye

Cumhuriyet  Döneminde  Roman

       Milli Edebiyat süreciyle Anadolu'ya ve Kurtuluş Savaşı'na yönelen Türk romanı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da aynı izlek üzerinde yürür. Milli Edebiyat döneminde yazmaya başlayan Halide Edip, Yakup Kadri, Reşat Nuri gibi romancılar, usta işi romanlarıyla Cumhuriyet dönemi romanına da damgasını vurur. Konuşma diliyle yazmak, Kurtuluş Savaşı'na değinmek, Anadolu' nun geri kalmışlığını yansıtmak, Doğu-Batıkültür çatışmasına