Türk Anayasaları

Türk Anayasaları

Anayasalarımızın Özellikleri

A-1876 Anayasası (Kanun-i Esasi):

•Egemenlik padişaha aittir.

•Laik değildir (Devlet dini islamdır madde ile)

•İki meclisten oluşur (Meclis-i Ayan, Meclis-i Mebusan)

•Hükümet padişaha karşı sorumludur.

•Resmi dili Türkçedir.        

•Meclisi açma, kapatma ve yas koyma yetkisi padişaha aittir.

•Azınlıklara da temsil hakkı tanınmistir.

B-1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasi):

•Egemenlik ulusa

Türkiye de İlk Resmi Gazete

Türkiye de yayınlanan ilk resmi gazete Takvim-i Vekayi dir. 11 Kasım 1831 de yayınlanmaya başlayan  Takvimi Vekayi aynı zamanda ilk Türkçe gazetesidir. Türkçe dışında diğer dillerde de yayınlanmıştır. Dünyanın en eski resmi gazetelerinden bir tanesidir. Takvimi Vekayi,II. Mahmut'un emriyle  sadece haftada bir gün yayın hayatına

1924 Anayasası Nedir

Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra TBMM tarafından yapılan ilk anayasası,20 Nisan 1924'te kabul edilen Teşkilatı Esasiye Kanunu'dur.105 maddeden oluşmuştu parlamenter sisteme geçiş kurallarını ana hatlarıyla birleştirmeyi amaçlıyordu.Bu anayasaya göre,"egemenlik kayıtsız şartsız milletindi "ve Türk ulusunu sadeceTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsil edeceği fikri  benimseniyordu.Yasama ve yürütme yetkisi de