Tarihte Çağlar

Tarihte Çağlar

Tarih Ne Zaman Başlar

Dünyamızın bütün geçmişine tarih denilse de, Tarih ilmi, Dünyanın sadece birkaç bin yıllık geçmişi ile ilgilenmektedir.Yazının icadından  önceki devirlerle meşgul olan bilimlere tarihöncesi preistuar, protoistuar denilmektedir.

Bu zamanki bilgilerimize göre Sümerliler 6.000 yıl kadar önce yazıyı kullanmaya başlamışlardır. Böylece tarihin Sümerliler’le başladığı sayılır. Her ülkede yazı kullanılmaya başlanması, farklı tarihlerde olmuştur. Yazının icadından önceki devirlere, tarihöncesi devir denir. M.Ö. 4000 yıllarında yazıyı bulan Sümerlileri Eski Mısırlılar takip etmişlerdir. Anadolu’da tarih devresi, yazıyı ilk

Helenistik Çağ Nedir

Makedonyalılar, Yunanlılar’dan ayrı din ve kültürleri olan, Yunanistan’ın kuzeyinde, Makedonya'da oturan bir kavimdi. Sonradan dil ve kültür bakımından onlar da Yunanlılaşmışlardır. M.Ö. 336'da 20 yaşında hükümdar olan Büyük İskender (Aleksandros), babası II. Filippos’un birleştirdiği Yunanistan' dan doğuya geçmiş, İranlılar’ı yenmiş, bütün Anadolu’yu, İran’ı, Mısır'ı, Suriye, Filistin ve Mezopotamya’ yı fethetmiştir. 323’te 33 yaşında ölünce, imparatorluğu parçalanmıştır.

İskender’in mirasını toplayan devletlerin hüküm sürdüğü

ÇAĞLAR, TARİH ÇAĞLARI, TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR NELERDİR?

Tarih uzun bir zamanı kapsadığından dolayı detaylı araştırmaların yapılmasında zorluklar ortaya çıkmıştır. Öğrenmeyi ve araştırmayı kolaylaştırmak için bazı kriterlere göre tarihin sınıflandırılması ihtiyacı oluşmuştur. Tarihi belli kriterlere göre çağlara ayırmanın bilimsel anlamda bir yönü yoktur. Önemli ekonomik ve toplumsal olaylar çağ (devir) başlangıcı olarak kabul edilmiş, araştırma ve incelemeler bu doğrultuda yapılmıştır.

Zamana göre sınıflandırıldığında Tarihte Çağlar; Tarih öncesi (Prehistorik) çağlar ve Tarih çağları olarak iki ana başlık altında incelenmektedir.

Tarih öncesi çağlar; yazının bulunmasından önceki dönemleri kapsamaktadır. İnsanların kullandıkları araç ve gereçlere göre belirlenmiş olması, başlama ve bitiş tarihleri açısından farklılıklar göstermesine sebep olmaktadır. Bir bölgede bir çağ yaşanırken diğer bir bölgede farklı bir çağ yaşandığı görülebilmektedir. Yazılı bilgiler olmadığı için bu dönemlere ait bilgiler, insanların bıraktığı kalıntılardan elde edilmektedir.