Sanayi İnkılabı

Sanayi İnkılabı

Sanayi İnkılabının Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri Neler Olmuştur?

Sanayi Devrimi, 18.yy’da İngiltere’de başlayıp sonrasında Batı Avrupa’ya yayılmış, yeni üretim tekniklerinin geliştirildiği ve buharlı makinelerin kullanımının başladığı dönemdir. Bu dönemde atölyeler ve basit el aletleri ile iç ihtiyacını karşılamaya çalışan her ülke gibi Osmanlı Devleti de üretimde makine kullanan ülkeler için bir pazar haline dönüşmüştür. Avrupa’nın

Sanayi Devrimi ve Sonuçları

XVIII. yüzyılda önce İngiltere'de başlayan Sanayi Devrimi demir ve kömürün asıl enerji kaynağı ve hammaddeyi oluşturduğu bir makineleşme çağıdır. Kömür, buhar ve makinenin birleşiminin ortaya çıkardığı sanayi devrimi önemli ekonomik, siyasal ve toplumsal dönüşümlere yol açmıştır. Buhar gücünün

SANAYİ İNKILABININ OSMANLI DEVLETİ'NE ETKİLERİ  NELERDİR?

Sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'ne etkileri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Osmanlı Devleti sanayi inkılâbından olumsuz yönde etkilenmiştir.

2. Avrupa’nın ucuz fabrika mamulleri ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti’nde el tezgâhları kapatılmaya başlamıştır.

3. Ülkede işsiz kalanların sayısında artış gözlemlenmiştir.

4. Ekonomik açıdan zarar gören Osmanlı Devleti’nde siyasi çöküşte hızlanmıştır.

SANAYİ İNKILABININ SONUÇLARI NELERDİR?

Sanayi inkılâbının sonuçların kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Hammadde, kaynak ve Pazar bulma faaliyetleri hızlanmış, sömürgecilik anlayışı bir yarış halini almış, devletlerarasında bloklaşma oluşmuş ve bütün bunların sonucunda da I. Dünya Savaşı meydana gelmiştir.

2. Küçük el atölyeleri yerini büyük tezgâhlara, fabrikalara bırakmıştır. Bu sayede de bol ve ucuz kaliteli üretim yapılmaya başlanılmış, işçi sınıfı oluşmuştur.

SANAYİ İNKILABI NEDEN İNGİLTERE’DE BAŞLAMIŞTIR?

Sanayi inkılâbının İngiltere’de başlamasının sebeplerini kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Demir ve kömür gibi sanayi için gerekli hammaddelerin İngiltere tarafından kolayca sağlanabilmesi,

2. Merkezi yönetim anlayışını benimseyen İngiltere’nin güçlü bir ülke olası,

3. İngiltere’nin büyük sömürge ve geniş hammadde pazarına sahip olması,

4. Bilimsel ve teknik araştırma yapabilmeyi destekleyen, özgür düşünce ortamının sağlandığı bir yönetim biçiminin olmasıdır.

SANAYİ İNKILABI NEDİR?

Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda Avrupa’da meydana gelen icatlar, buluşlar bilimsel ve teknik gelişmeler sonucunda endüstri alanında yapılan yenilik hamlesine Sanayi İnkılâbı denir.