Saltanat Dönemi

Saltanat Dönemi

ENDÜLÜS EMEVİLERİ (756-1031)

Abbasilerin Emevi ailesi üzerindeki baskılarını arttırması üzerine Emevi ailesinden bir grup İspanya'ya giderek Endülüs Emevileri Devleti'ni kurmuşlardır. Abdurrahman tarafından İspanya'da kurulan Endülüs Emevi Devletinin merkezi Kurtuba şehridir. Son halife III. Hişam'dan sonra devletin yerine 14 beylik kurulmuştur. En önemlisi merkezi Gırnatada da kurulan Ben-i Ahmer Devleti'dir (1230-1492). Endülüs Emevileri'nin yıkılması ile İspanya'daki İslam medeniyeti sona ermiştir.

Kültür ve medeniyet alanında; medreselerine Avrupa'nın her yerinden öğrenciler getirmişler ve İslam kültürünün yayılmasını sağlamışlardır. Bu dönemde Kordoba/İspanya önemli kültür merkezi haline gelmiştir.

ABBASİLER (750-1258)

İlk halifeleri; Ebu Abbas Abdullah, daha sonrada Hz. Muhammed'in amcası Abbasın soyundan gelen Ebu Cafer Mansur'dur. Başkenti Bağdat olan Abbasiler en parlak dönemlerini Harun Reşit döneminde geçirmiştir. Bizans Abbasiler döneminde vergiye bağlanmıştır. Emevilerin yıkılmasından sonra İspanya hariç olmak üzere İslam dünyasında siyasal işbirliğini sağlamışlardır.

Abbasiler 751 yılında Talas Savaşı'nda Türklerle ittifak kurmuşlardır. Bu ittifaktan sonra Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya ve Abbasi Devleti yönetimi ve kadrolarında önemli roller almaya başlamışlardır. Abbasiler, arapları üstün görme politikasından vazgeçerek Türk ve İran kökenli kişileri üst düzey görevlere getirmişlerdir. 782 yılında İstanbul kuşatılmış fakat başarılı olunamamıştır.

EMEVİLER (661-750)

Hz. Ali'nin şehit edilmesinden sonra Irak ve çevresindeki halk Hz. Hasan'ı halife seçmişlerdir. Suriye ve Mısır halkı ise halife olarak Muaviye'yi seçmişlerdir. Muaviye'nin büyük bir ordu ile Irak'a doğru ilerlemesi üzerine Hz. Hasan Müslüman kanının dökülmesinden endişe ettiğinden dolayı halifelikten bazı şartlar koşulu ile vazgeçmiştir. Buna göre Hz. Hasan Muaviye'den sonra halkın istediği kişinin halife seçilmesini istemiştir. Hz. Hasan'ın halifelikten çekilmesinin üzerine de, Emeviler merkezi Şam olmak üzere Muaviye tarafından 661 yılında kurulmuştur. Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid'i halife seçmiştir. Böylece halifelik bu dönemle birlikte saltanat haline gelmeye başlamıştır.

Emeviler İslam dünyasındaki iç karışıklıkları önleyerek yeniden fetih faaliyetlerine yönelmişlerdir.bu dönemde İstanbul ilk defa Müslümanlarca 669 yılında Yezit tarafından kuşatılmıştır. 673 yılında da İstanbul denizden kuşatılarak Bizans vergiye bağlanmıştır.