Osmanlı Padişahları

Osmanlı Padişahları

Orhan Bey Hayatı

1324-1362

Orhan Bey, babasının son yıllarında birçok yetkileri üstlenmişti. Beyliğin başına geçince 1325 yılında Orhaneli’ni aldı. 1326 yılında Bursa’yı da ele geçiren Orhan Bey, devlet merkezini Söğüt’ten Bursa’ya getirdi. 1329 yılında îznik’in alınması Bursa’dan daha çok önem taşıyordu. İznik, Hıristiyan dünyasının en önemli tarihi kentlerinden biriydi. Bu nedenle Orhan Bey, adını tüm Avrupa ve Yakın Doğu’da tanıtmış oldu. 1331 yılında İznik’i geri almak isteyen Bizans İmparatoru 3. Andronikos Paleologos kuvvetleri Orhan Bey’le Gebze - Darıca çevresinde

Osman Bey Kısaca Hayat

1281-1324

Osmanlı Devleti’nin kurucusu, Osman Bey’in babası Ertuğrul Bey, 1281 yılında ölünce, Osmanlı Beyliği’nin yönetimi oğlu Osman Bey’e kaldı. O tarihe kadar  Selçuklulara bağımlı Çobanoğullarına, daha sonraları yine Selçuklulara bağımlı Germiyanoğullarına uyruk olan Osmanlılar, 1299 yılında Selçuklulara bağımlı büyük bir uç (sınır) beyi biçimine yükseldi.

Başkenti Konya olan Anadolu Selçuklu Devleti, başkenti Tebriz olan İlhanlılara, İlhanlılar ise Pekin’e Kubilay Kaan Han’a bağımlıydılar.

Osmanoğulları, 1308 yılında Anadolu Selçuklu

I. Murat (hüdavendigar)

I. MURAD (1326-1389) KİMDİR? DÖNEMİNDEKİ OLAYLAR NELERDİR?

Tarihte Gazi Hüdavendigar adıyla anılan I. Murad Orhan Gazi'nin, Yarhisar Tekfuru'nun kızı Nilüfer Hatun'dan 1326 tarihinde doğan oğludur. 1330 yılında Sultanönü ve 1359 yılında Bursa ve Gelibolu'da vali olarak görevlendirilen I. Murad, Orhan Gazi'nin ölümü üzerine 1360 tarihinde Osmanlı Devleti'nin başına geçmiştir. I. Murad döneminde Gazi, Hünkar, Hüdavendigar ve Şehit mahlas ve lakapları ile adlandırılmıştır. Osmanlı Devleti'nin üçüncü Sultanı olan I. Murad 35 yaşında tahta çıkmıştır. I. Murad tahta çıkar çıkmaz ilk iş olarak Anadolu'da Türk Birliğini sağlamaya çalışmış ve aynı zamanda da Rumeli'ye geçerek Avrupa'da fetihler yapmıştır.

I. Murad, Rumeli'ye büyük sefer hazırlığı yaparken Anadolu'da Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne karşı bir ittifak kurmaya çalıştığını öğrenmiş bunun üzerine planladığı seferleri bir süre erteleyip önce Karamanoğulları Beyliği'nin üzerine yürümüş ve büyük bir zafer kazanmıştır.

I. Murad bu sefere çıkmadan önce Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil Paşa'yı Osmanlı Devleti'nin ilk kazaskeri olarak tayin etmiş ve Lala Şahin Paşa'yı da askerlerin başına Emir -ül Ümera yapmıştır.

I. Murad bundan sonra yanına Lala Şahin Paşa'yı alarak Rumeli'ye geçmiş İstanbul-Edirne yolu üzerindeki kaleleri tek tek ele geçirmiştir. Böylece Bizans'ın merkezi ile Edirne arasındaki bağlantıyı koparmıştır. Sultan I. Murad, Çorlu, Burgaz ve Dimetoka'yı almıştır. Sırada Edirne vardır. Edirne'nin fethedilmesiyle ise Lala Şahin Paşa görevlendirilmiştir. I. Murad Han ise bu sırada Babaeski civarındaki kalelerin alınması ile meşgul olmuştur.

Bizans ve Bulgar kuvvetleri Sazlıdere civarında Lala Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu ile yapılan savaşta bozguna uğratılmış ve Edirne tekfuru ailesiyle beraber şehri terk etmiştir. Tarihte Sazlıdere Savaşı olarak adlandırılan bu savaş sonunda 1363 yılında Edirne fethedilmiştir. Bundan sonra Edirne, Balkan fetihlerinde kullanılan bir üs durumuna gelmiştir. Bir süre sonra da Edirne, Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur.

Edirne'nin fethine kadar Osmanlı Sultanları savaş ganimetlerinden hisse almazken bu tarihten itibaren ganimetlerin 1/5 ini Osmanlı Sultaları almaya başlamıştır. Edirne'nin fethinden sonra Filibe'de fethedilmiştir. Böylece Bizans'ın, Bulgarlar ve Sırplar ile olan bağlantısı kesilmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti'ne batı yönündeki Balkan fetihlerinin yolunu açmıştır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'ni durdurabilmek için Haçlı seferlerinin başlamasına sebep olmuştur.

Macar Kralı Layoş başta olmak üzere Bulgarlar, Sırplar, Bosnalılar, Eflaklılar birleşmiş  ve 100000 askerle Edirne üzerine yürümüştür. Edirne'de bulunan Lala Şahin Paşa bir yandan durumu I. Murad'a bildirmiş öte yandan Hacı İlbey komutasındaki küçük bir kuvveti düşman askerlerinin durumunu öğrenmek üzere keşfe göndermiştir. Düşman askerlerinin sayısının Osmanlı askerlerinden kat kat üzerinde olduğunu gören Hacı İlbey düşmanının konakladığı mevkiye gece baskın düzenlemiştir.

Haçlı ordusunun hazırlıksız yakalanmasıyla Osmanlı kuvvetleri 1364 yılında büyük bir zafer kazanmıştır. Daha önceleri "Çirmen Vadisi" diye adlandırılan topraklar bu savaştan sonra Sırp Sındığı olarak isimlendirilmiştir.

Sırp Sındığı Savaşı, Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan ilk Haçlı ittifakıdır. Savaşı kazanan Osmanlı Devleti Edirne'yi 1356 yılında başkent ilan etmiştir.

I. Murad daha sonra Doğu Trakya fetihlerini tamamlamıştır. Osmanlı ilerleyişi karşısında Bulgarlar Osmanlı himayesini ve yıllık vergi ödemeyi kabul etmiştir. Osmanlı Kuvvetleri 1371 yılında Sırpları Çirmen Savaşı'nda yenmiş ve bu zafer Osmanlı Devleti'ne Makedonya yolunu açmıştır. Ard arda kazanılan savaşlar Sırpların 1374 yılında Osmanlık Devleti egemenliğini tanımasını sağlamıştır.

Osmanlı Devleti Rumeli'deki fetihlerini sağlamlaştırırken, Anadolu'da herhangi bir çatışmaya girmekten kaçınmıştır; fakat karşılarına çıkan fırsatları da değerlendirmişlerdir. Anadolu'da barışçıl politikaları sayesinde 1378 yılında I. Murad, küçük oğlu Bayezid'i, Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızıyla evlendirilmiştir. Süleyman Şah kızının çeyizi olarak Kütahya, Tavşanlı, Emet, Simav kent ve kasabalarını Osmanlı Devleti'ne vermiştir. Ayrıca Hamitoğulları Beyliği'nin elinde bulunan Akşehir, Seydişehir, Karaağaç, Isparta gibi şehirleri de 80000 altın karşılığında satın almıştır. Böylece Osmanlı Devleti kuzey ve batıda Karamanoğulları Beyliği'ne komşu olmuştur.

Sultan I. Murad 1385 yılına kadar Bursa'da kalmış, bu tarihte yerine Savcı Beyi bırakarak Rumeli'ye sefere çıkmıştır. Ancak Savcı Bey kendi adına hutbe okutması ve devletin hazinesini ele geçirmesi üzerine Sultan Murad Anadolu'ya dönmüş ve Savcı Bey'in kuvvetlerini yenmiştir. Savcı Bey esir edilmiş ve gözlerine mil çekilmek suretiyle cezalandırılmıştır.

Sultan Murad bundan sonra Rumeli'ye geçmiş ve fetihlerine tüm hızıyla devam etmiştir. Manastır, Sofya ve Niş fethedilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Karamanoğulları Beyliği ile uğraşmasını fırsat bilen Haçlı Ordusu Ploşnik'te Osmanlı Ordusunu bozguna uğratmıştır. Osmanlı ordusunun ilk defa yenilgiye uğraması Balkan uluslarını cesaretlendirmiş ve yeni bir Haçlı ittifakı kurmalarını sağlamıştır. Bosna, Macar, Eflak, Arnavut, Sırp ve Bulgarlardan oluşan Haçlı ordusu Kosova ovasında Osmanlı ordusuyla karşılaşmıştır. Anadolu Beyliklerinden de yardım alan Osmanlı Devleti 1389 yılında meydana gelen I. Kosova Savaşı'nı kazanmıştır. Böylece Tuna nehrine kadar olan topraklar Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Bu zafer Balkanlardaki ilk büyük Türk zaferidir. Bu savaşta Osmanlı Devleti ilk defa top silahını kullanmıştır.

Bu savaştan sonra savaş alanını gezen I. Murad yaralı bir Sırp tarafından zehirli hançerle şehit edilmiştir. I. Murad'ın mezarı Bursa'nın Çekirge beldesinde I.Murat Camisi ve imareti karşısındaki türbededir. I. Murad'ın şehit edilmesi üzerine Osmanlı Devleti'nin başına ise I. Bayezid (Yıldırım Bayezid) geçmiş ve kardeşi Yakup Bey'in öldürülmesini sağlamıştır.

I. Murad dönemindeki diğer gelişmeler ise kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Bey döneminde ülke hanedan üyelerinin ortak mülkü kabul edilmişken, I. Murad döneminde merkezileşmeye doğru bir gelişme gösterilmiş, "ülke padişah ve oğullarındır" anlayışı devlete hakim olmuştur.

2. Tımar sistemi ilk kez bu dönemde uygulanmaya başlamıştır.

3. Vezir-i Azamlık, Kazaskerlik ve Defterdarlık kurulmuştur.

4. Yeniçeri Ocağı kurulmuştur. Bu ocak fetihlerin artması ve Osmanlı Devleti'nin yaya ve müsellem kuvvetlerinin yetersiz kalması nedeniyle Hristiyan esirlerden kurulmuştur.

5. Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur.

OSMANLI PADİŞAHLARININ DÖNEMLERİ VE ÖLÜM NEDENLERİ
S.NU. ADI DOĞUMU ÖLÜMÜ TAHTA ÇIKIŞ TAHTTAN İNİŞ ÖLÜM SEBEPLERİ
1 OSMAN GAZİ 1258 1326 1300 1324 Kalp yetmezliğinden vefat etmiştir.
2 ORHAN GAZİ 1281 1362 1324 1360 Felç geçirerek vefat etmiştir.
3 I. MURAD 29 Haziran 1326 28 Haziran 1389 1360 1389 Harp sahasında şehit olmuştur.
4 YILDIRIM BAYEZİD 1360 8 Mart 1403 1389 1402 Yüzüğündeki zehiri içerek Akşehir'de intihar etti.
5 SÜLEYMAN ÇELEBİ
MUSA ÇELEBİ
MEHMET ÇELEBİ
    1402 1413 FETRET DEVRİ
6 II. MURAD 1404 3 Şubat 1451 1423 1451 Beynindeki bir tümör yüzünden beyin kanaması geçirerek vefat etmiştir.
7 FATİH SULTAN MEHMET 30 Mart 1432 3 Mayıs 1481 1444 ve 1446
1451 ve 1481
1481 Fatih'in ölümündeki sır çözülememiştir. Ya ecel, yada zehirlenme olduğu konusunda tartışmalar mevcuttur.
8 II. BAYEZİD 3 Aralık 1447 26 Mayıs 1512 1481 1512 Yavuz Sultan Selim tarafından zehirletilerek öldürülmüştür.
9 YAVUZ SULTAN SELİM 10 Ekim 1470 21-22 Eylül 1520 1512 1520 Kanserden vefat etmiştir.
10 KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 27 Nisan 1495 6 Eylül 1566 1520 1566 Beyin kanamasından vefat etmiştir.
11 II. SELİM 28 Mayıs 1524 15 Aralık 1574 1566 1574 Hamamda düştükten sonra göğüs bosluğunda meydana gelen kanamadan vefat etmiştir.
12 III. MURAD 4 Temmuz 1546 16 Ocak 1595 1574 1595 Prostat kanserinden vefat etmiştir.
13 III. MEHMED 26 Mayıs 1566 21 Aralık 1603 1595 1603 Kalp krizi geçirerek vefat etmiştir.
14 I. AHMED 18 Nisan 1590 22 Ocak 1617 1603 1617 Hastalanarak vefat etmiştir.
15 I. MUSTAFA 1592 20 Ocak 1639 1617 1618 Sara hastalığından vefat etmiştir.
16 II. OSMAN 3 Kasım 1604 20 Mayıs 1622 1617 1622 Sadrazam Davut Paşa tarafından boğularak öldürdülmüştür.
17 IV. MURAD 27 Temmuz 1612 8 Şubat 1640 1623 1648 Siroz yada damla hastalığından vefat etmiştir.
18 SULTAN İBRAHİM 5 Kasım 1616 18 Ağustos 1648 8 Şubat 1640 1648 Kösen Sultan ve devletin ileri gelenleri boğdurtarak öldürülmüştür.
19 IV. MEHMED 2 Ocak 1642 6 Ocak 1693 1648 1687 Zatüree hastalığından vefat etmiştir.
20 II. SÜLEYMAN 15 Nisan 1642 22 Haziran 1691 1687 1691 Böbrek yetmezliğinden vefat etmiştir.
21 II. AHMED 25 şubat 1643 6 Şubat 1695 1691 1695 Verem Hastalığından vefat etmiştir.
22 II. MUSTAFA 6 Şubat 1664 29 Aralık 1703 1691 1695 Prostat kanserinden vefat etmiştir.
23 III. AHMED 30 Aralık 1673 1 Temmuz 1736 1703 1730 Şeker hastalığından vefat etmiştir.
24 I. MAHMUD 2 Ağustos 1696 13 Aralık 1754 1730 1754 Attan düşüp beyin kanaması geçirerek vefat etmiştir.
25 III. OSMAN 2 Ocak 1699 30 Ekim1757 1754 1757 Hastalanarak vefat etmiştir.
26 III. MUSTAFA 28 Ocak 1717 21 Ocak 1774 1757 1774 Hastalanarak vefat etmiştir.
27 I. ABDÜLHAMİD 20 Mart 1725 7 Nisan 1789 1774 1789 Beyin kanamasından vefat etmiştir.
28 III. SELİM 24 Aralık 1761 28 Temmuz 1808 7 Nisan 1789 1807 IV. Mustafa taraftarları tarafından öldürülmüştür.
29 IV. MUSTAFA 8 Eylül 1779 17 Kasım 1808 29 Mayıs 1807 1808 II. Mahmud tarafından boğdurularak öldürülmüştür.
30 II. MAHMUD 20 Temmuz 1785 2 Temmuz 1839 1808 1839 Verem Hastalığından vefat etmiştir.
31 ABDÜLMECİD 25 Nisan 1823 25 Haziran 1861 1839 1861 Verem Hastalığından vefat etmiştir.
32 SULTAN ABDÜLAZİZ 8 Şubat 1830 4 Haziran 1876 1861 1871 Abdülaziz'in ölümündeki sır çözülememiştir. Ya intahar yada ölürülme ihtimali olduğu konusunda tartışmalar mevcuttur.
33 V. MURAD 21 Eylül 1840 29 Ağustos 190 1876 1876 Şeker hastalığından vefat etmiştir.
34 II. ABDÜLHAMİD 21 Eylül 1842 10 Şubat 1918 1876 1909 Zatüree hastalığından vefat etmiştir.
35 V. MEHMED REŞAT 2 Kasım 1844 3 Temmuz 1918 1909 1918 Şeker hastalığından vefat etmiştir.
36 VI. MEHMED VAHİDEDDİN 2 Şubat 1861 15 Mayıs 1926 1918 1922 Kalp krizi geçirerek vefat etmiştir.

Orhan Bey

ORHAN BEY (1281-1360) KİMDİR? DÖNEMİNDEKİ OLAYLAR NELERDİR?

Osman Bey'in vefatı ile boşalan Osmanlı Beyliğinin başına, 1324 yılında 36 yaşındayken geçen Orhan Bey, 1281 yılında dünyaya gelmiştir. Babası I. Osman ve Annesi MalHatun'dur. 1360 yılında vefat eden Orhan Bey, Bursa'nın Hisar içi mevkiinde Osmaniye Meydanında, gümüş kümbet yanındaki türbesinde gömülüdür. Orhan Bey'e döneminde Gazi, Hüdevandigar, İhtiyareddin, Seyfeddin ve Şücaeddin mahlas ve lakapları takılmıştır.

Orhan Bey'in ilk işi Bursa'nın fethini tamamlamak ve başkenti Bursa'ya taşımak olmuştur. Daha sonra İznik'i kuşatmış ve Bizans ordusu İznik'e yardıma gelmiştir. 1329 yılında Osmanlı Bizans arasında yapılan Palekenon (Maltepe) Savaşı'nı Osmanlı Devleti kazanmıştır. Böylece hem İznik fethedilmiş hem de Bizans'ın Anadolu'daki hakimiyet i sona ermiştir. Osmanlı Devleti fetihlerine devam etmiş, en nihayetinde İzmit'in fethiyle birlikte Kocaeli Yarımadasının fethi tamamlanmıştır.

Bundan sonra Bizans ile sulh yapılmış ve Orhan Bey dikkatini Anadolu'ya yöneltmiştir. İlk olarak denizci bir beylik olan Karesioğulları Beyliği ele geçirilmiştir. Karesioğulları Beyliği Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beyliktir. Osmanlı Devleti Karesioğulları Beyliği'nin donanmasını ele geçirerek denizcilik faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra da Ankara ele geçirilmiştir.

Bizans İmparatorluğu Balkanlar'daki isyanları durduramayınca  yardım etmesi için Orhan Bey'i Rumeli'ye çağırmış ve yapılan yardımlar neticesinde de hediye olarak Gelibolu yarımadasında küçük bir kale olan Çimpe Kalesini Osmanlı Devleti'ne vermiştir. Böylece Osmanlı Devleti Rumeli'ye adım atmıştır. Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa Gelibolu kentini ele geçirmiştir. Osmanlı Devleti'nin Gelibolu'ya yerleşmesinden kaygılanan Bizans İmparatoru Kantakuzen, Orhan Bey'den Gelibolu'yu boşaltmasını ve karşılığında yüklü miktarda altın vereceğini söylediyse de Orhan Bey bu isteği kabul etmemiştir.

Süleyman Paşa Bolayır'dan Tekirdağ'a kadar Marmara kıyılarını ele geçirmiş ve bundan sonra Doğu Trakya'ya yönelmiştir. Keşan, Malkara ve Çorlu ele geçirilerek İstanbul ile Edirne'nin bağlantısı kesilmiştir.

Orhan Bey ise fethedilen toprakları korumak maksadıyla Rumeli'de geniş bir iskan politikası uygulamış ve Anadolu'dan göçebe Türkleri getirerek bölgede iskan edilmelerini sağlamıştır.

Rumeli'deki fetihlere kumandanlık eden Süleyman Paşa'nın  av sırasında attan düşüp vefat etmesiyle Şehzade Murad Rumeli'deki fetihlere devam etmiştir. Oğlu'nun üzüntüsüne dayanamayan Orhan Bey bir süre sonra hastalanarak 81 yaşında vefat etmiştir.

Orhan bey zamanında yapılan önemli faaliyetler kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Osmanlı Devleti'nin gerçek anlamda bütün müesseseleri Orhan Bey zamanında kurulmuştur. Devlet düzenine Orhan Bey zamanında geçilmiştir.

2. Divan Teşkilatı ilk kez Orhan Bey zamanında kurulmuş ve vezir atanmıştır. Osmanlı Divanı en yüksek idari, siyasi ve adli makam olarak Osmanlı tarihindeki yerini almıştır.

3. Yaya ve Müsellem adıyla yaklaşık bin kadar Türk gencinden oluşan ilk daimi ve düzenli ordu kurumuştur.

4. Ordu kadısı tayin edilmiş ve Osmanlı Devleti'nin ilk Kazaskeri olarak Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil tayin edilmiştir.

5. İzmir'de ilk defa medreseler açılmıştır. Böylece eğitim teşkilatını temelleri atılmıştır. Bu müessese Osmanlı Devleti'nin ilk yüksek eğitim müessesesi olarak kabul edilmektedir.

6. Karesioğulları Beyliği'nin ele geçirilmesiyle Osmanlı Devleti ilk donanmasına sahip olmuştur ve Karamürsel'de ilk Osmanlı tersanesi kurulmuştur.

 

Osman Bey

OSMAN BEY KİMDİR? DÖNEMİNDEKİ OLAYLAR NELERDİR?

Osmanoğulları Oğuzların Kayı boyundan olup, Anadolu'nun fethi sırasında Anadolu'ya gelmişlerdir. Anadolu Selçuklu Devleti, Bizans ile yaptıkları savaşlarda kendilerine yardım eden Kayı Boyu'nu Ankara civarındaki Karacadağ taraflarına yerleştirmiştir. Daha sonra ise Söğüt ve Domaniç'i yurt olarak Kayı Boyu'na tahsis etmişlerdir. Bu sırada aşiretin başında Ertuğrul Bey vardır. O ölünce yerine 1281 yılında Osman Bey geçmiştir.

OSMAN BEY (1258-1326)

Osman Bey Osmanlı Devleti'nin kurucusudur ve kurduğu devlete adını vermiştir. 1258 yılında Sögüt'te dünyaya gelen Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Ana'dır. 1281 yılında aşiret reisi, 1289 yılında ise uç beyi olarak görevlendirilmiştir. 1300 yılında devlet reisi olmuş ve 1324 yılında da oğlu Orhan Bey'i yerine bırakarak inzivaya çekilmiştir. Ölene kadar bey olarak anılan Osman Bey Bursa'nın Hisar içi mevkiinde Osmaniye Meydanında gümüş kümbette gömülüdür. Bazı tarih kaynaklarında da Osman Bey'e Osman Gazi de denilmektedir. Osman Bey'e döneminde Fahreddin, Gazi, Kara ve Osmancık mahlas ve lakapları takılmıştır.

İlk evliliğini Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz'in kızı Malhunhatun ile yapmış ve bu evliliğinden Sultan Orhan dünyaya gelmiştir. Daha sonrada Şeyh Edebali'nin kızı Balahatun ile evlenmiş ve bu evlilikleri ile halk arasında nüfuzunu ve kudretini arttırmıştır. Bu evliliğinden ise Şehzade Alaaddin dünyaya gelmiştir.

Osman Bey beyliğin başına geçtiği andan itibaren devamlı Bizans ile mücadele halinde olmuştur. Bu mücadeleler sonucunda da 1300 yılında Bilecik, Karacahisar, Yarhisar, İnegöl ve Yenişehir ele geçirilmiştir.

Bu tarihte İlhanlı Devleti'ne bağlı Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı III. Alaaddin Keykubat 'ı İlhanlıların İran'a götürmeleri üzerine Anadolu Selçuklu Devleti fiilen sona ermiş ve otorite boşluğundan faydalanan Osman Bey'de 1299 yılında para bastırıp bağımsızlığını ilan etmiştir.

Osmanoğulları'nın Bizans sınırına dayanmaları üzerine Bizans Anadolu'daki  tekurlarıyla (Vali) anlaşmış ve Osmanlı üzerine ordu göndermiştir. 1302 yılında Koyunhisar Savaşı ilk Osmanlı-Bizans savaşıdır ve bu savaşı Osmanlı beyliği kazanmıştır.

Osman Bey bundan sonra Bursa'yı kuşatmış ise de Bursa'nın alındığını göremeden 67 yaşında vefa etmiştir.

Osman Bey babası Ertuğrul Gazi'den 4800km2 olarak aldığı toprakları 16000 km2'ye çıkarmıştır.