Osmanlı Dönemi Savaşları

Osmanlı Dönemi Savaşları

İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI (1571), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

1571 tarihinde Kıbrıs’ın Lala Mustafa Paşa tarafından fethedilmesinden sonra, Avrupa’nın Kıbrıs konusundaki hassasiyetlerini bilen Sokullu Mehmet Paşa bazı tedbirler alma yoluna gitmiştir. Sokullu Mehmet Paşa, Papa önderliğinde bir Haçlı ordusunun oluşturulacağını tahmin etmiş ve olası tehdide karşı hazırlıklı olunması gerektiğini düşünmüştür. Bu maksatla Osmanlı Donanması’na olası Haçlı saldırılarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda emir vermiştir.

ANKARA SAVAŞI (1402), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Osmanlı Devleti’nde Yıldırım Bayezid Anadolu’da Türk birliği sağlayıp, Rumeli’de sınırları geliştirme çabaları içersindeyken; Doğu’da büyük bir İmparatorluk kuran Timur, Kafkasya, Azerbaycan, İran ve Irak’ı ele geçirerek Osmanlı Devleti ile komşu olmaya başlamıştır.

PREVEZE DENİZ SAVAŞI (1538), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Avrupalılar karada sağlayamadıkları başarıyı denizde sağlamayı ve denizde egemen olmayı düşünmüşlerdir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Ege adalarına yönelerek Ege Denizi'nde tam bir üstünlük kurması, Venediklilerin Ege Denizi'nde hiç bir üssünün kalmaması sebebi ile Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz Hükümetlerinin birleşmesiyle oluşan yeni bir haçlı donanması, Osmanlı Devleti’nin denizlerde hâkimiyet kurmasını engellemek maksadıyla Osmanlı Donanması üzerine yönelmiştir.

MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI (1526), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Osmanlı Devleti’nin Batıya yönelik olarak yapacağı savaşlarda kilit noktası olan Belgrat, Macaristan kralının Alman İmparatorluğu’na güvenerek vergi vermemesi sebebi ile alınmıştır. Belgrat’ın alınması ile Osmanlı Devleti’ne Macaristan yolu açılmıştır.

II. KOSOVA SAVAŞI (1448), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Varna Savaşından sonra II. Murad tahtı tekrar II. Mehmet’e bırakmıştır. Varna Savaşı ile yeniden Osmanlı Devleti egemenliğini tanıyan Mora ve Sırbistan, II. Mehmet’in tahta geçmesiyle durumu fırsat bilerek tekrar Osmanlı egemenliğinden çıkmak istemişlerdir.

VARNA SAVAŞI (1444), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

II. Murad’ın henüz 12 yaşındaki oğlunu tahta çıkararak Manisa’ya çekilme kararı almıştır. Avrupa Devletleri bu durum karşısında kendileri için bir fırsat doğduğunu düşünmüşlerdir. Daha çocuk yaşta bir padişahın tahta geçmesi Avrupalıları iyice şevklendirmiştir.

SIRP SINDIĞI SAVAŞI (1364), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Osmanlı devleti I. Murad döneminde Edirne ve Filibe’yi fethetmiştir. Osmanlı Devleti’nin Trakya ve Balkanlar’da bu kadar hızlı ilerlemesinden çekinen Avrupa Devletleri, Papa’nın da teşviki ve desteğiyle bir Haçlı Ordusu teşkil etme kararı almıştır. Bu ittifak tarihte Osmanlı Devleti’ne karşı kurulan ilk haçlı ordusudur.

ÇALDIRAN SAVAŞI (1514), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı Devleti iki büyük tehlike karşısında kalmıştır. Birincisi Anadolu'da faaliyetlerde bulunan Safaviler, ikincisi ise Suriye'yi ellerinde bulunduran Memlükler olmuştur. Yavuz Sultan Selim ilk etapta Anadolu'ya yönelerek bu tehditleri ortadan kaldırmak istemiştir.

NİĞBOLU SAVAŞI (1396), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Avrupalılar Osmanlı Devleti'nin daha fazla güçlenmesini engellemek için yeni bir haçlı seferi düzenlemek istemişlerdir. Osmanlı'ya karşı yapılması planlanan Haçlı Seferi'nin önderliğini Macar kralı Sigismund üslenmiştir.

I. KOSOVA ŞAVAŞI, SONUÇLARI VE SULTAN I. MURAT'IN ŞEHİT EDİLMESİ

I. Kosova Savaşı 1389 yılında Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında Sırbistan'da Üsküp'ün kuzeyinde meydana gelmiştir.

I. Murat'ın komuta ettiği Osmanlı Devleti ordusu ile Sırp Despotu Lazar'ın komutasındaki, Macar, Sırp, Bosna, Eflak, Hırvat ve Çek kuvvetlerinden oluşturulmuş Haçlı ordusu arasında meydana gelmiştir.

OTLUKBELİ SAVAŞI (1473), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Akkoyunlu Devleti 15'inci yüzyılda Doğu Anadolu'da iyice güçlenmiştir. Irak ve Azerbaycan'ı alan Akkoyunlu Devleti, Karakoyunlu Devleti'nin yok olmasına sebep olmuştur. Gittikçe güçlenen Akkoyunlu Devleti Venediklilerle anlaşmıştır. Osmanlı Devleti'nin Karamanoğulları Beyliğine ve Dulkadiroğulları Beyliğine yardım etmesi, Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasanı iyice rahatsız etmeye başlamıştır.