Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Sonrası İlk İşgaller

Mondros Ateşkesi sonrası ilk işgal edilen Osmanlı toprağı 3 Kasım 1918 de Musul'dur. Bunun ardından 10 Ka sım'da İskenderun, 13 Kasım'da İstanbul (fiilen) işgal edildi.

Italyanlar :Antalya , Konya tarafını

İngilizler :Urfa, Antep, Maraş, Karadeniz

MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASININ UYGULANMASI VE İLK İŞGALLER

İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasının hemen sonrasında I. Dünya Savaşı sırasında kendi aralarında yaptıkları gizli paylaşma planlarını ortaya çıkarmışlar ve işgal faaliyetlerine başlamışlardır. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7'inci maddesini çıkarları doğrultusunda yorumlamışlar ve yapılan bütün işgalleri bu maddeye dayandırmışlardır.

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASININ MADDELERİ

Wilson beyannamesinin Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren 12'inci maddesinin "Türklerle meskun kısımlara itirazsız bir hakimiyet teslim edileceğinin ifade edilmesi" etkisi sonucunda, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasının maddeleri, Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiğini göstermiştir.

Çok ağır ve tek taraflı hazırlanan bu antlaşmanın 25 maddesi; antlaşma devletlerinin Osmanlı topraklarını ele geçirmek için yaptıkları işgaller ve zulümlere, dünya nezdinde hukuka uygunluk boyutu kazandırmıştır. İşgalci devletler yaptıkları her türlü haksız faaliyetleri Mondros Mütarekesine bağlamıştır.

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASININ İMZALANMA NEDENLERİ

Mondros Ateşkes Antlaşması Türk tarihinin kara bir lekesi olarak 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanmıştır. Ordunun savaş gücünü kaybettiğine inanan Osmanlı yönetimi, bu ateşkes antlaşmanın bir an önce imzalanması gerektiğini düşünmüştür. Limni Adası’nın Mondros limanında Agememnon Zırhlısında, Bahariye Nazırı (Deniz Kuvvetleri Bakanı) Rauf Orbay Bey ve İngiliz Amirali Caltrophe (Kaltrop) başkanlığında imzalanan, 25 maddelik bu antlaşma ile Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir.

16 Ekim 1918 tarihinde Meclis-i Mebusan’da Kurmay Nuri Bey konu ile ilgili olarak “Maatteessüf gördük ki, 1.5 milyon askere mukabil bütün memaliki Osmaniyenin müdafaası için yalnız 72 bin tüfek mevcuttur. Memleketimizin hiçbir noktasını müdafaa edecek kuvve-i kafiye yoktur. Bir avuç eşkıya bile memleketi itila edecek haldedir.” diyerek bu antlaşmanın zorunlu olduğunu savunmuştur.

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASININ SONUÇLARI

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması; Osmanlı Devleti’nin mevcudiyetine kasteden, fiili varlığını tamamıyla sona erdiren, Türk tarihini açısından çok önemli bir yere sahip, oldukça ağır hükümleri olan bir ateşkes antlaşması olarak tarihteki yerini almıştır.

Sadece Osmanlı Devleti'nin yıkılması değil, Türk milletinin de idam hükmü mahiyetinde olan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın çok ağır hükümler içermesi; asıl barış antlaşmasının ne kadar ağır şartlarının olacağının da açıkça göstergesi olmuştur.

Yapılan bu antlaşma sonucunda Türk halkının kurtuluşunun milli mücadele ile olacağı anlaşılmış, Osmanlı topraklarında yaşayan Türkler işgallere karşı çıkıp vatanını sonuna kadar savunmak için canlarını hiçe saymışlardır.