Fikir Akımları

Osmanlı Fikir Akımları

Yeni Osmanlılar Kimlerdir ?

(Genç Osmanlılar veya Jöntürkler)

 

Osmanlı imparatorluğunun kurtarılması için bir Anayasa ile meşrutiyetin ilan edilmesini, yapılacak serbest seçimlerle meclisin toplanmasını, devlet işlerinin bu meclis tarafından denetlenmesini, böylece baskı yönetimine son verilmesini gerekli gören Türk aydınlarının kurdukları derneğe verilen addır. 1865’te İstanbul’da gizli bir dernek olarak kurulmuştur. Bu sırada Avrupa’da meşrutiyetle yönetilen devletlerin sayısı artmıştı. Yeni Osmanlılar, Tanzimat döneminde

 

ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK NEDİR?

Ademi Merkeziyetçilik akımının öncülüğünü Ahrar Fırkası kurucusu Prens Sabahattin’in üstlenmiştir. Bu fikir akımının düşünceleri Osmanlı Devleti’nde resmi devlet politikası olarak uygulamaya sokulmuştur.

BATICILIK NEDİR?

Osmanlı Devleti 18‘inci yüzyıldan itibaren giderek Avrupalı Devletler karşısında gerilemeye başlamıştır. Dönemin aydınları ve ileri gelenlerinde Avrupalılara karşı bir özenti durumu görülmüştür. Avrupa Devletlerine karşı sempati besleyen kişiler ortaya çıkmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin giderek gerilemesi, Batılılaşma çabalarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

TÜRKÇÜLÜK NEDİR?

Türkçülük akımı II. Meşrutiyet döneminde bir kültür akımı olarak ortaya çıkmıştır. 19’uncu yüzyılın ortalarında Avrupa’ya öğrenime gönderilen Tanzimat Dönemi gençleri ve sürgüne gönderilen Genç Osmanlılar batılı Türkologların yaptıkları çalışmalardan etkilenmişlerdir.

İSLAMCILIK NEDİR?

Osmanlı İmparatorluğu’nun yeniden güçlenmesi ve eski haline gelmesi için Genç Osmanlıların meşrutiyete dayanan Osmanlıcılık sistemini kabul etmesine karşılık, II. Abdülhamit istibdada dayanan İslamcılık sistemiyle bu güce kavuşulabileceğini düşünmüş ve bu fikir akımının yaygınlaşması için çalışmalarda bulunmuştur.

OSMANLICILIK NEDİR?

Osmanlı Devleti’nin kurtarılabilmesi için meşruti bir sistemin kurulması ve bütün halkın bir düşüncede toplanmasının gerekmekte olduğu fikri ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün milletlerin din, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin adalet, hoşgörü, özgürlük ve eşitlik ilkeleri içinde birbirleriyle kaynaştırılmasını hedefleyen fikir akımına Osmanlıcılık adı verilmiştir.

FİKİR AKIMLARI NELERDİR?

19’uncu yüzyıl dünya siyasetinde, özellikle ırkçılık ve buna dayanan ideolojilerin yaygınlaştığı bir dönem olmuştur. Germenizm akımı, Gobineau ile en etkin açıklamalara erişmiş ırkçılık akımı olmuştur.