Cemiyetler

Cemiyetler

MİLLİ VARLIĞA YARARLI CEMİYETLER (MİLLİ CEMİYETLER) VE ÖZELLİKLERİ

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul Hükümeti’nin millete karşı sorumluluklarını yerine getirememesi nedeniyle vatansever Türk aydınları işgallere ve azınlıklara karşı halkla bütünleşerek bölgesel kurtuluş yolları aramaya başlamışlar ve çeşitli cemiyetler oluşturmuşlardır.İşgallere karşı vatanın savunmasına katkıda bulunan ve bölgesel direnişler sağlayan bu cemiyetler Milli Mücadele ruhunu arttırıcı faaliyetlerde bulunmuşlardır.

Wilson ilkelerinden etkilenen bu cemiyetler, genel olarak müdafaa-i hukuk (hakları savunma) cemiyetleri olarak adlandırılmışlardır. Milli cemiyetler bireysel değil, ulusal bir karaktere sahiptir. Milli hakları koruyan bu hareketler, kaynağını Türk milliyetçiliğinden almışlardır.

MİLLİ VARLIĞA ZARARLI CEMİYETLER

Türkler ve Müslümanlar tarafından kurulan bu cemiyetler açık yada gizli bir şekilde İngiltere desteğinde hareket etmişlerdir. Bu cemiyetlerin amaçları yabancı bir devletin desteğini alarak saltanat ve halifeye bağlı kalmak olmuştur.

Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Milli Mücadele'ye karşı çıkan ayaklanmalarda rol oynayan bu cemiyetler, yaptıkları çalışmalarla milli birlik ve beraberliğe zarar vermişlerdir. Zamanla Hürriyet ve İtilaf Fırkası altında toplanan bu cemiyetler Milli Mücadele ruhuna ters düşen hareketlerde bulunmuşlardır.

AZINLIKLAR TARAFINDAN KURULAN CEMİYETLER VE ÖZELLİKLERİ

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgallerin başlaması üzerine Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıklar tarafından kurulmuş cemiyetlerdir. Genel olarak bölgelerinde kargaşa ve olaylar çıkararak Mondros Ateşkes Antlaşması'nın kolayca uygulanmasını sağlamayı amaçlamışlardır. En büyük hedefleri ise bölgelerinde bağımsız devletler kurmak olmuştur.

CEMİYETLER NELERDİR?

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti Antlaşma Devletleri'nin kontrolü altına girmiş ve yapılan tüm uygulamalara boyun eğmek zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti'ndeki bu otorite boşluğu sebebi ile ülke topraklarında söz sahibi olmak isteyen cemiyetler kurulmuştur.

Genel olarak kurulan cemiyetler:

I. Azınlıklar ve Antlaşma Devletleri'nin denetiminde kurulup faaliyet gösteren Azınlık Cemiyetleri,

II. İstanbul hükümetinin politikası doğrultusunda faaliyet gösteren, Milliyetçi amaçlara karşı ve Milli Varlığa Zararlı cemiyetler,

III. Milli Mücadeleye destek veren, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattıkları Milli Cemiyetler, adı altında üç ana başlıkta toplanmaktadır.