Atatürk'ün Görüşleri

Atatürk'ün Çeşitli Konular Hakkındaki Görüşleri

Milli Gücü Oluşturan Unsurlar   

a)Siyasi Güç: Atatürkçü düşünce sisteminde ilk sırayı siyasi güç alır. Bir devletin milli hedeflerine ulaşabilmek, milli değerlerini korumak ve geliştirmek amacıyla kullandığı siyasi gücü ve kuvveti ifade eder.

b)Askeri Güç: Bir devletin milli hedeflerine ulaşabilmek için kullandığı fiziki gücü ifade eder.

c)Ekonomik Güç: Bir ülkenin yer altı ve yer

Atatürk'ün Milleyetçilik Anlayışı

Bu anlayışı; tarih süreci içerisinde ve özellikle Osmanlılığın çöküş döneminde giderek terkedilmeye başlanan; Türk'ün öz kültürüne, örf, âdet ve geleneklerine yeniden dönerek ulusal olmayan bütün siyasal ve sosyal kültürel değerlerin terkedilişi anlamına gelir.

Bu anlayışta vatan Türk Vatani; ulus, Türk

Atatürk’ün Tarih Görüşü

Mustafa Kemal yeni bir tarih anlayışının kurulmasına da yol açtı. Osmanlı devrindeki tarih görüşü üç devrede incelenebilir:

1.Kuruluştan Tanzimat’a kadarki devre: Bunda sadece İslam tarihi okunup, Türklerin Müslüman olmadan önceki durumları, uygarlıkları, kurdukları devletler incelenmezdi.

2.Tanzimat’tan Birinci Meşrutiyet’e kadarki devre: islam tarihiyle birlikte sadece

Atatürk'ün Eğitime Verdiği Önem

Atatürk bir eğitimci olmamasına rağmen, eğitim ve öğretim ile yakından ilgilenmiştir. Atatürk, kendisine sorulan «Cumhurbaşkanı olmasaydınız ne olmak isterdiniz?» sorusuna cevap olarak «Maarifin başına geçmek isterdim» demiştir . Bu cevap da Atatürk'ün eğitime olan yakın ilgisini gösterir. Atatürk'ün eğitim alanında  ortaya koyduğu ilk hedef ; olabildiğince  kısa zamanda bilgisizliği gidermek, tüm yurtta okur yazar oranını  arttırmaktır .Mustafa Kemal, Sivas kongresinde  

Atatürk'ün Gençlik ve Spora Verdiği Önem

ATATÜRK'ÜN GENÇLİK VE SPOR İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk devrimlerini gerçekleştirirken, ülkenin kalkınmasında, çağdaşlaşmasında ve muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmesi konusunda, gerekli gördüğü her konuya ayrı bir önem vermiştir.