Osmanlı Devleti'nde

Osmanlı Devleti'nde

Tanzimat Fermanı’nın Getirdiği Yenilikler

3 Kasım 1839’da Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan Tanzimat Fermanı ilan edildikten sonra çok kapsamlı ıslahat ve reform işleri yapılmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin çağın gerisinde kalan sisteminin yeniden düzenlenmesi ve böylece kötü gidişe dur demek için hukuk, yönetim, askerlik, eğitim ve kültür alanlarında reformlar ve yenilikler getirilmiştir.

Hukuk Alanında Getirilen Yenilikler: 

Hukuk alanında Şerriye mahkemelerinin yanına,azınlıklar için

Bayrakta Hilâlin Tarihçesi

Selçuklu Devletinin bayraklarının gönderleri ucunda hilâl şeklinde  bir sembolün bulunduğu yolunda bir söylenti vardır. Hatta Osman Gaziye gönderilen beyaz sancakta da aynı şekilde bir hilâl: varmış. Bu sancak Osmanlılarca istiklâl alâmeti sayıldığından  onlara da bayraklara hilâl şeklini koyma eğilimi gelmiştir. Şimdiki bayrağımızda hilâlin önüne konan yıldıza gelince; bu, o kadar eski değildir. Sultan

Osmanlı'da Güzel  Sanatlar

-Osmanlı Devleti'nde mimari en gelişmiş sanat dalıdır. Kuruluş döneminde Selçuklu ve Bizans etkisi vardır. Bursa'da Ulu Cami, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe, Edirne'de Yeni Cami klasik Osmanlı mimarisinin öncüleridir.

-Topkapı Sarayını yaptırtan Fatih ayrıca İtalyan ressamlarına kendi portrelerini ve İstanbul'un manzaralarını yaptırtmıştır.

-XV ve XVI. yy Osmanlı mimarisinin klasik devri olmuş,

Osmanlı'da Sosyal Ve Ekonomik Yaşam

Osmanlı Devleti biri kurucusu ve yöneticisi olan Türk ve Müslüman diğeri fetihlerle yönetime giren Hıristiyan ve Musevilerden oluşan iki büyük zümreden oluşmuştur.

-Fatih devrinden itibaren sonradan Müslüman olanlarda devlet yönetimine alınmaya başlamıştır.

-Islahat fermanı ile birlikte Gayrimüslimlerin devlet

Osmanlı Devleti'nde Dil ve Edebiyat

Osmanlı Devleti'nde resmi dil Türkçe idi. Kuruluş döneminde Türkçe gelişmiş ve fetihlerle Anadolu'dan başka balkanlar ve Afrika'da yayılarak bir imparatorluk dili haline gelmiştir.

-XV.yüzyılın ortalarına kadar edebiyat, Halk ve Tasavvuf Edebiyatı olarak iki kolda gelişmiş, bu yüzyılın ikinci yarısında Divan Edebiyatı klasik şeklini almaya başlamıştır. Böylece şiirde

Osmanlı Devleti'nde Eğitim - Öğretim

-Osmanlı Devleti'nin temel eğitim öğretim kurumlan dine dayalı eğitim veren medreselerdi.

-İlk medrese Orhan Bey döneminde İznik'te açılmıştır.

-Bursa'nm fethinden sonra burada açılan medrese ve Edirne'nin fethinden sonra açılan Dar'ül Hadis kuruluş döneminin en önemli medreseleridir.

-Fatih döneminde İstanbul'da açılan Sahn-ı Seman

Osmanlı Devletinde Ordu Ve Donanma

Osman Bey döneminde devletin askeri gücü boy kuvvetlerinden oluşuyordu. Bu kuvvetlerle büyük fetih ve kuşatmaların yapılamayacağı görülünce Orhan Bey döneminde Bursa kadısı Çandarlı Kara Halil'in çalışmaları ile Yaya ve Müsellem adı altında ilk düzenli ordu oluşturuldu. I. Murat döneminde Rumeli'de fetihler genişleyince daha çok sayıda askere ihtiyaç duyuldu. Savaş tutsaklarından, uygun koşullara sahip Hıristiyanlar alınarak Acemi

Osmanlıda Maliye Ve Para

Kuruluş döneminde Osmanlılar Anadolu Selçuklu, İlhanlı, Bizans ve Memluk paralarını kullanmıştır. Osmanlılarda ilk para Osman Bey döneminde bastırılmışsa da para basımı Orhan Bey döneminden başlayarak sürekli hale gelmiştir.

Her padişah kendi adına para bastırmıştır. Fatih döneminde altın para da bastırılmıştır.

Osmanlı Devleti'nde maliyeden defterdar sorumlu idi. Devletin tüm