Osmanlı Devleti'nde

Osmanlı Devleti'nde

Yeniçeri Ağası Nedir Hakkında Bilgi

Yeniçeri ocağının başı amiri her şeyinden sorumlu olan kişidir. Günümüzde karşılaştırma yaparsak Kara Kuvvetleri Komutanı  veya Milli savunma bakanlığı gibi.Yeniçeri ağası Süleymaniye’de bulunan Ağa  kapısı da denilen yerde ikamet ederdi. Yeniçeri ağasına kırk bin kul ağası da denirdi. Yeniçeri

Fetva Dairesi Hakkında Bilgi

Divana bağlı olup fakat divan içinde yer almayan son bölümdür, fetva dairesi önemli konularda fikrine başvurulan bir bölümdür.Padişah ve diğer üst kademe yöneticiler, bazen, yaptıkları işlerin şeriata uygun olup olmadığı hakkında şeyhül islamlardan fetvalar alırlardı. Fetva dairesi, bugünkü anlamda «Müftülük» kurumudur. Bazen, önemli mahkeme kararlarının da  şeriata uygun olup olmadığı, müftülerden sorulurdu. Merkez teşkilattın en üst

Osmanlı’da kardeş katli nasıl sona erdi?

Osmanlı’da Kardeş katli I. Ahmed’den sonra, sona ermedi. Padişahlar  kardeşlerini, devamlı suretle, kendilerine bir tehdit ve tehlike unsuru olarak görüyorlardı. Bundan dolayı özellikle yeniçeriler, yaşayan şehzadeleri padişahlar üzerinde tehdit unsuru olarak kullandı. Bunun içinde padişahlar, fırsat buldukça kardeşlerini öldürttüler. Genç Osman, Lehistan Seferine çıktığı sırada  kendisinden küçük olan kardeşi şehzade Mehmed’i öldürttü. Ancak bu iş için devrin şeyhülislamı Esad Efendi’den izin alamamış, fetvayı şeyhülislamlık ta gözü olan Rumeli Kadıaskeri Kemaleddin Efendi vermiştir.O zaman ki kaynaklarda Şehzade Mehmed’in,şu bedduasını yazar: ”Osman ;Allahtan dilerim ki

Osmanlıda Edebiyat

Osmanlı döneminde edebiyat; divan, tasavvuf ve halk edebiyatı olarak devam etmiş ve gelişme göstermiştir.

Divan Edebiyatı

Anadolu’da 13.yüzyılda ortaya çıkmaya başlamıştır.Bu edebiyat türünde Arap ve İran edebiyatından etkilenmişler nazım biçimlerini kendi duyuş ve düşüncelerine göre kullanmışlardır.Şiirlerinde Allah aşkı,maddi aşk ve dünya zevkleri ile ilgili konuları işlemişlerdir.Bu eserleri Divan adlı kitaplarda toplamışlardır. Divan edebiyatı 15.yüzyılda sarayın desteği ile yükselişe geçmiştir.16.yüzyılda

Tanzimat Fermanı’nın Getirdiği Yenilikler

3 Kasım 1839’da Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan Tanzimat Fermanı ilan edildikten sonra çok kapsamlı ıslahat ve reform işleri yapılmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin çağın gerisinde kalan sisteminin yeniden düzenlenmesi ve böylece kötü gidişe dur demek için hukuk, yönetim, askerlik, eğitim ve kültür alanlarında reformlar ve yenilikler getirilmiştir.

Hukuk Alanında Getirilen Yenilikler: 

Hukuk alanında Şerriye mahkemelerinin yanına,azınlıklar için

Bayrakta Hilâlin Tarihçesi

Selçuklu Devletinin bayraklarının gönderleri ucunda hilâl şeklinde  bir sembolün bulunduğu yolunda bir söylenti vardır. Hatta Osman Gaziye gönderilen beyaz sancakta da aynı şekilde bir hilâl: varmış. Bu sancak Osmanlılarca istiklâl alâmeti sayıldığından  onlara da bayraklara hilâl şeklini koyma eğilimi gelmiştir. Şimdiki bayrağımızda hilâlin önüne konan yıldıza gelince; bu, o kadar eski değildir. Sultan

Osmanlı'da Güzel  Sanatlar

-Osmanlı Devleti'nde mimari en gelişmiş sanat dalıdır. Kuruluş döneminde Selçuklu ve Bizans etkisi vardır. Bursa'da Ulu Cami, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe, Edirne'de Yeni Cami klasik Osmanlı mimarisinin öncüleridir.

-Topkapı Sarayını yaptırtan Fatih ayrıca İtalyan ressamlarına kendi portrelerini ve İstanbul'un manzaralarını yaptırtmıştır.

-XV ve XVI. yy Osmanlı mimarisinin klasik devri olmuş,

Osmanlı'da Sosyal Ve Ekonomik Yaşam

Osmanlı Devleti biri kurucusu ve yöneticisi olan Türk ve Müslüman diğeri fetihlerle yönetime giren Hıristiyan ve Musevilerden oluşan iki büyük zümreden oluşmuştur.

-Fatih devrinden itibaren sonradan Müslüman olanlarda devlet yönetimine alınmaya başlamıştır.

-Islahat fermanı ile birlikte Gayrimüslimlerin devlet