Osmanlı Devleti'nde

Osmanlı Devleti'nde

Türk Ermeni ilişkileri

Ermeniler tarih boyunca birçok medeniyetlerin hâkimiyeti altında yaşamışlardır. Bunlar Pers, Makedon, Roma, part, Sasani ve Bizans’dır. Ermenileri Bizans'ın zulüm İdaresi'nden kurtaran ve onlara insanca yaşama hakkını veren Selçuklu Türkleri olmuştur. Fatih döneminde ise Ermeniler din ve vicdan hürriyeti en üst düzeyde verilmiştir. Ermeni cemaati için dini ve sosyal faaliyetlerini yönetmek üzere Ermeni patrikliği kurulmuştur.Tarih

Kardeş Katli Hakkında Bilgi

Osmanlıda Padişahlar  kardeşlerini, yaşadıkları süre içinde, kendileri için devamlı bir tehlike ve tehdit olarak görüyorlardı. Özellikle yeniçeriler yaşayan şehzadeleri padişahları korkutmak ve şantaj yapmak için devamlı tehdit olarak kullandılar. Bunun için padişahlar fırsat buldukça kardeşlerini devletin bekasını gerekçe göstererek öldürdüler. Genç Osman, Lehistan Seferine çıktığı sırada  kendisinden yaşça 4 ay küçük olan kardeşi şehzade

Hat Sanatı Kısaca

 Güzel yazı yazma sanatıdır.Yazı ve çizgi anlamına da gelmektedir. Hat sanatı ile uğraşanlara hattat denilmektedir İslamiyet’in kabulünden sonra Türk kültür hayatına girmiştir.Gelişimini  Osmanlı döneminde göstermiştir. Osmanlı hattatları bu sanatın gelişmesinde ve olgunlaşmasında

Osmanlı'da Edebiyat Kısaca

 Osmanlı döneminde edebiyat Divan, tasavvuf ve halk edebiyatı olarak üçe ayrılmıştır.

1.Divan Edebiyatı

 Anadolu'da divan edebiyatının ilk örnekleri 13. yüzyılda ortaya çıkmıştır Divan şairleri, Arap ve İran edebiyatından aldıkları Nazım biçimlerini kendi buluş ve düşüncelerine göre kullanmaya başlamışlardır Divan Edebiyatı şiirlerinde ilahi aşk ve maddi aşkı Dünya zevklerine işleyen bu şiirler Divan adı verilen kitaplarda toplanmışlardır. 15. yüzyılda başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere sarayın desteğiyle yükselişe geçmiştir. 16. yüzyılda Arap

Yeniçeri Ağası Nedir Hakkında Bilgi

Yeniçeri ocağının başı amiri her şeyinden sorumlu olan kişidir. Günümüzde karşılaştırma yaparsak Kara Kuvvetleri Komutanı  veya Milli savunma bakanlığı gibi.Yeniçeri ağası Süleymaniye’de bulunan Ağa  kapısı da denilen yerde ikamet ederdi. Yeniçeri ağasına kırk bin kul ağası da denirdi. Yeniçeri

Fetva Dairesi Hakkında Bilgi

Divana bağlı olup fakat divan içinde yer almayan son bölümdür, fetva dairesi önemli konularda fikrine başvurulan bir bölümdür.Padişah ve diğer üst kademe yöneticiler, bazen, yaptıkları işlerin şeriata uygun olup olmadığı hakkında şeyhül islamlardan fetvalar alırlardı. Fetva dairesi, bugünkü anlamda «Müftülük» kurumudur. Bazen, önemli mahkeme kararlarının da  şeriata uygun olup olmadığı, müftülerden sorulurdu. Merkez teşkilattın en üst

Osmanlı’da kardeş katli nasıl sona erdi?

Osmanlı’da Kardeş katli I. Ahmed’den sonra, sona ermedi. Padişahlar  kardeşlerini, devamlı suretle, kendilerine bir tehdit ve tehlike unsuru olarak görüyorlardı. Bundan dolayı özellikle yeniçeriler, yaşayan şehzadeleri padişahlar üzerinde tehdit unsuru olarak kullandı. Bunun içinde padişahlar, fırsat buldukça kardeşlerini öldürttüler. Genç Osman, Lehistan Seferine çıktığı sırada  kendisinden küçük olan kardeşi şehzade Mehmed’i öldürttü. Ancak bu iş için devrin şeyhülislamı Esad Efendi’den izin alamamış, fetvayı şeyhülislamlık ta gözü olan Rumeli Kadıaskeri Kemaleddin Efendi vermiştir.O zaman ki kaynaklarda Şehzade Mehmed’in,şu bedduasını yazar: ”Osman ;Allahtan dilerim ki

Osmanlıda Edebiyat

Osmanlı döneminde edebiyat; divan, tasavvuf ve halk edebiyatı olarak devam etmiş ve gelişme göstermiştir.

Divan Edebiyatı

Anadolu’da 13.yüzyılda ortaya çıkmaya başlamıştır.Bu edebiyat türünde Arap ve İran edebiyatından etkilenmişler nazım biçimlerini kendi duyuş ve düşüncelerine göre kullanmışlardır.Şiirlerinde Allah aşkı,maddi aşk ve dünya zevkleri ile ilgili konuları işlemişlerdir.Bu eserleri Divan adlı kitaplarda toplamışlardır. Divan edebiyatı 15.yüzyılda sarayın desteği ile yükselişe geçmiştir.16.yüzyılda